เพื่อประสิทธิภาพในการรับชม
เเละการใช้งานที่ดีขึ้น เเนะนำให้คุณ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

THB

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับผู้แทนจำหน่ายอีกครั้ง
Specification
ข้อมูลจำเพาะ
Body Style
ประเภทรถ
Sub Models
รุ่นย่อย
  Other Alternatives
  ยี่ห้ออื่นในกลุ่มเดียวกัน
  Contents
  บทความรถคันนี้
   VDOs
   วีดีโอเที่เกี่ยวข้อง

    Leasing Payment
    คำนวณยอดผ่อนชำระ

    Price (THB)
    คำนวณยอดผ่อนชำระ

    Down Payment (THB)
    จ่ายเงินดาวน์
    %

    Interest Rate (%)
    อัตราดอกเบี้ย

    Length (Month)
    งวด (เดือน)

    Finance Amount (THB)
    ยอดจัด (บาท)

    Monthly (THB)
    ยอดชำระต่อเดือน (บาท)

    Interest (THB)
    ดอกเบี้ย (บาท)

    Total Cost After Interest (THB)
    ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมดอกเบี้ย

    ลงทะเบียนสนใจสินค้า

    กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
    เพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ท่านสนใจ

    Motor Expo Online Platform

    ลงทะเบียนใช้บริการ


    หรือ

    ลืมรหัสผ่าน

    Thailand International Motor Expo
    Inter-Media Consultant Co., Ltd.

    Set new password

    คำยินยอมของเจ้าของ
    ข้อมูลส่วนบุคคล

    เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชมงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40” (Thailand International Motor Expo 2023) ขอแจ้ง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท่าน ในฐานะผู้เยี่ยมชมงานได้ทราบ และศึกษา รวมถึงแจ้ง ผลกระทบกรณีไม่ยินยอม โดยข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาตามข้างล่างนี้ ไว้แก่ บริษัทเพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ในการพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนได้แก่ ชื่อ นามสกุล/เบอร์โทรศัพท์/e-mail ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร หรือระบบอิเลกทรอนิกส์ของบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนัดหมายทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสมัครร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล การติดต่อสอบถามความพึงพอใจ การใช้สินค้าหรือบริการ ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่บริษัท และรวมถึง คู่ค้าของบริษัท ได้จัดขึ้น
       

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้ชมงาน

    บริษัท สื่อสากล จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของบริษัท เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทยึดค่านิยมที่ถือว่า ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นที่ท่านมี ให้แก่บริษัท เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับบริษัท บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะจัดการให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง เหมาะสมตามพระราช บัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

    ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ วันเกิด อาชีพ รูปถ่าย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลทางชีวภาพ เสียงที่บันทึก ไว้ และข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานที่ท่านชอบ เป็นต้น

    ข้อ 2. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

         (1) บริษัทเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

         (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคล ของ ท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน การป้องกัน มิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

         (3) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มี มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อ มูลส่วนบุคคล โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

    ข้อ 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

         (1) บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีอยู่กับท่าน รวมถึง การดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลา เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ เหล่านั้นเท่านั้น

         (2) หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่าน ทราบ และขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

         (3) ในกรณีที่บริษัทมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือ จากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในการเลือกว่า จะให้บริษัทเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

         (4) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจ สอบ ย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน บริษัทจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบ อัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

         (4.1) หมายเลขไอพี (IP Address)

         (4.2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้ บริการ ทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์

         (5) บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

         (5.1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอม (5.2)เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

    ข้อ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

         (1) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด เพียงเท่าที่จำเป็น แก่การปฏิบัติตามสัญญา หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท เท่านั้น

         (2) บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

         (2.1)เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อ ประโยชน์ สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

         (2.2)เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

         (2.3)เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

         (2.4)เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

         (2.5)เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บริษัท

         (2.6)เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติประกันชีวิต คณะกรรมการกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้อง กันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งและอาญา เป็นต้น

         (2.7)เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

    ข้อ 5. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         (1) บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายใช้บังคับอนุญาต ให้กระทำได้ หรือกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาที่บริษัทมีต่อท่าน เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

         (2) บริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีข้อยกเว้นตามข้อ 4 (2.1) ถึง (2.7)

    ข้อ 6. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

         (1) ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

         (2) หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการ กระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย

         (3) ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ ทำการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

         (3.1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน

         (3.2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

         (3.3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

         (3.4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

         (3.5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามสิทธิของท่าน เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสม และเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต

    ข้อ 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจน การให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลทราบโดยตรง สามารถตรวจสอบนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

    ข้อ 8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         (1) บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         (2) รายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทประกาศ

    ข้อ 9. รายชื่อบริษัทในเครือ ที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทฯ มีดังนี้ บริษัท สำนักพิมพ์ 4 ล้อ จำกัด, บริษัท คโรม จำกัด, บริษัท มีเดียไลน์ จำกัด, บริษัท อินเตอร์-เอกซ์โป อัลไลแอนศ์ จำกัด และบริษัท พับลิค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิวเคชันส์ จำกัด

    ข้อ 10. ช่องทางการติดต่อบริษัท

    บริษัท สื่อสากล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่เลขที่ 587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2055-84444 โทรสาร 0-2055-8400 เว็บไซต์ www.autoinfo.co.th Email dpo_corporate@imc.co.th

    ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565

    ลงทะเบียนสำเร็จ


    ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม ชมงาน MOTOR EXPO ONLINE PLATFORM ชิงรางวัล

    แก้ไขภาพ

    Edit Display Picture

    เพิ่มเนื้อหา

    Add new content
    เลือกคลิปเพื่ออัพโหลด